OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BIOZELENINA OLEŠNÁ S.R.O. PRO NÁKUP V E-SHOPU

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje produktů rostlinné zemědělské produkce v BIO kvalitě mezi společností Biozelenina Olešná s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).
 2. Prodávajícím je společnost Biozelenina Olešná s.r.o., která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 07753501 a registrovaným plátcem DPH s DIČ CZ07753501, zabývající se prvovýrobou a prodejem rostlinné zemědělské produkce v BIO kvalitě. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:
  • e-mail: info@zeleninaolesna.cz
  • tel. číslo: +420 737 534 000
 3. Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem.
 4. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 5. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.
 6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 3. Více se o ochraně osobních údajů dočtete v dokumentu s názvem Jak chráníme Vaše osobní údaje, který je dostupný na internetových stránkách Prodejce.

III. Objednávání

 1. Prodávající nedisponuje tzv. kamenným obchodem, kde si může Kupující zboží osobně prohlédnout a vyzvednout. Pro účel nabídky zboží slouží internetový obchod, který je provozován na webové adrese eshop.zeleninaolesna.cz, tudíž je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě.
 3. Náklady na dopravu na výdejní místo a balné jsou zahrnuty v ceně produktů.

IV. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno na internetových stránkách Prodejce.
 2. Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyce.
 3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat.
 5. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.
 6. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze. Veškeré zboží nabízené Prodejcem patří do této kategorie.
 2. Prodávající může odstoupit od smlouvy, nedojde-li k zaplacení zboží Kupujícím, ani k zaslání potvrzení o odeslání platby, aspoň 48h před plánovaným výdejem bedýnky (zboží) nebo první z objednaných bedýnek (zboží). Prodávající ale před odstoupením od smlouvy upřednostní možnost dohody s Kupujícím o vyzvednutí zboží v jiném z nabízených termínů.

VI. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, které by znemožňovaly jeho použití k obvyklým účelům a že v době kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 3. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí Kupujícím. 
 4. Oznámení vady bude přijato pouze v den převzetí zboží. Později není možné u zboží podléhajícího zkáze, kterým zelenina je, oznamovat vady.
 5. Kupující si případné vady musí fotograficky zdokumentovat, jelikož u zboží podléhajícího zkáze by později nebyly doložitelné.
 6. Je-li vadné plnění porušením smlouvy, tedy takovým porušením o kterém, kdyby Kupující před koupí věděl, koupi by neučinil, má Kupující právo:
  • na odstranění vady dodáním chybějícího zboží;
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny;
  • na náhradu v jiném zboží, v množství a druhu na kterém se Kupující s Prodávajícím domluví
 7. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. 
 8. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího telefonicky na čísle +420 737 534 000 nebo e-mailem na info@zeleninaolesna.cz.

VII. Reklamace zboží

 1. Kupující je povinný/á zboží při převzetí ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu. Pokud zboží při předání Kupujícímu bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. zjevná nezpůsobilost ke zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), Kupující bez zbytečného odkladu v den vyzvednutí kontaktuje Prodávajícího.
 2. V případě reklamace může Kupující informovat Prodávajícího jednou z následujících možností:
  • na e-mailovou adresu info@zeleninaolesna.cz
  • telefonicky na čísle +420 737 534 000
 3. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 4. U zboží podléhajícího zkáze, ručí Prodávající za jeho jakost pouze do doby převzetí Kupujícím, a to vyzvedne-li kupující zboží v předem určeném čase.
 5. Převzetím zboží Kupující stvrzuje svůj souhlas s obchodními podmínkami.
  • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: coi.cz.
  • V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

  VIII. Informace o zboží

  1. Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.
  2. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží včetně DPH. V ceně zboží je zahrnuta doprava a balné.

  IX. Platební podmínky

  1. Objednané zboží je možné zaplatit:
   • platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky.
  2. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.
  3. Vzhledem k tomu, že veškeré zboží nabízené Prodejcem se musí předem sklidit, platba musí být připsána na účet nebo zasláno potvrzení o odeslání platby, nejpozději 48h před vyzvednutím objednané bedýnky nebo první z více objednaných bedýnek. 
  4. Nebude-li platba ani potvrzení o ní přijato v této lhůtě, může Prodávající odstoupit od smlouvy. Prodávající ale před odstoupením od smlouvy upřednostní možnost dohody s Kupujícím o vyzvednutí zboží v jiném z nabízených termínů.

  X. Dodací podmínky

  1. Kupující si zboží vyzvedne na výdejním místě uvedeném na stránkách eshop.zeleninaolesna.cz a v e-mailu potvrzujícím objednávku, v čase uvedeném tamtéž.
  2. Při přebírání zboží na výdejním místě je Kupující povinen zkontrolovat přebírané zboží. Zjevně poškozené či nekvalitní zboží, případně bedýnku s chybějícím zbožím není Kupující povinen na výdejním místě převzít. V případě nepřevzetí zboží z uvedených důvodů, je Kupující povinen kontaktovat Prodávajícího telefonicky nebo e-mailem k dalšímu řešení.
  3. Výdejce nenese odpovědnost za obsah bedýnek a vše kromě samotného převzetí je Kupující povinen řešit s Prodávajícím.

  XII. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 1.4.2021.
  2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího, eshop.zeleninaolesna.cz.
  3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.